Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 852/19 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 2020-01-16

Sygn. akt IV K 852/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie IV Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowak – Januchta

Protokolant: Aleksandra Hordyńska

przy udziale oskarżyciela publicznego: ------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16.01.2020 r.

sprawy: M. J. , syna J. i W. z domu R., urodz. (...) w W.

oskarżonego o to, że:

w dniu 20 kwietnia 2019 roku w W., przy ul. (...), prowadził pojazd mechaniczny marki (...) nr rej. (...) w ruchu lądowym po drodze publicznej, znajdując się w stanie nietrzeźwości badanie nr I. 0,41 mg/l, badanie nr II. 0,40 mg/l, badanie nr III. 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

orzeka:

1.  oskarżonego M. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tym, że ustala prawidłowy nr rej pojazdu jako (...) i za to na podstawie art. 178a § 1 kk skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej jako 25 zł (dwadzieścia pięć złotych);

2.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

3.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) złotych;

4.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 20 kwietnia 2019 r.;

5.  na podstawie art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 20 kwietnia 2019 r.;

6.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych), w tym kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) tytułem opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IV K 852/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

M. J.

W dniu 20 kwietnia 2019 roku w W., przy ul. (...), prowadził pojazd mechaniczny marki (...) nr rej. (...) w ruchu lądowym po drodze publicznej, znajdując się w stanie nietrzeźwości badanie nr I. 0,41 mg/l, badanie nr II. 0,40 mg/l, badanie nr III. 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. czyn z art. 178a § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W nocy z 19/20 kwietnia 2019r. funkcjonariusze Straży Miejskiej: L. O. i S. C. pełnili służbę w patrolu zmotoryzowanym. Jadąc na interwencję zleconą około godziny 0:55 zauważyli przy ul. (...) widocznie uszkodzony pojazd marki (...) o nr rej. (...). Na jezdni leżały szczątki karoserii ww. samochodu oraz widoczne były uszkodzenia infrastruktury drogowej – pylonu odznaczającego wysepkę. W samochodzie marki (...) na miejscu kierowcy znajdował się M. J., który oznajmił strażnikom, że przysnął kierując pojazdem ale negował spożywanie alkoholu. W związku z powyższym na miejsce wezwano patrol Policji. W rozmowie z przybyłymi na miejsce funkcjonariuszami M. G. i D. K. kierowca pojazdu (...) o nr rej. (...) - M. J. przyznał się do spożycia alkoholu. Mężczyzna został przebadany urządzeniem (...)na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, gdzie w I. badaniu wykazano 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeprowadzonych następczo II i III badaniu wykazano po 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z powyższym M. J. został zatrzymany, a następnie przewieziony do Komisariatu Policji (...), gdzie przeprowadzono niezbędne czynności. Ponadto funkcjonariusze Policji zatrzymali posiadane przez M. J. prawo jazdy.

1.  zeznania świadka M. G.

2.  zeznania świadka L. O.

3.  zeznania świadka S. C.

4.  wyjaśnienia oskarżonego

5.  protokoły badania stanu trzeźwości wraz ze świadectwami wzorcowania

6.  protokół zatrzymania osoby

7.  kopia mandatu karnego

1.  k. 17,151

2.  k. 11,151

3.  k. 14, 151

4.  k. 25, 150 - 151

5.  k. 5-6, 7-7ad

6.  k. 2-3

7.  26

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

zeznania świadka M. G.

zeznania świadka L. O.

zeznania świadka S. C.

wyjaśnienia oskarżonego

protokoły badania stanu trzeźwości wraz ze świadectwami wzorcowania

protokół zatrzymania osoby

Zeznania Funkcjonariuszy Straży Miejskiej L. O. i S. C. są spójne, wzajemnie się uzupełniają i korespondują z zeznaniami funkcjonariusza Policji M. G.. Świadkowie ci jako osoby obce dla oskarżonego, wykonujące swoje obowiązki służbowe nie mieli żadnych powodów do składania zeznań niesłusznie obciążających oskarżonego. Ponadto ich zeznania znajdują potwierdzenie w sporządzonych protokołach: zatrzymania osoby oraz badania stanu trzeźwości, jak również w wyjaśnieniach oskarżonego, który w toku postępowania przygotowawczego oraz sądowego przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu z jednoczesnym wyrażeniem skruchy za popełniony czyn. M. J. wyjaśnił, że spożywał alkohol wraz z kolegami z pracy, po czym wsiadł do samochodu marki (...) o nr rej. (...), a następnie w związku ze stanem nietrzeźwości uderzył w wysepkę oddzielającą pasy ruchu jezdni ul. (...) w W. na wysokości numer 34.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

M. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo z art. 178a §1 k.k. polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Powyższe przestępstwo jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wskazuje się, że pojazdem mechanicznym ruchu lądowym w rozumieniu przepisów kodeksu karnego jest każdy pojazd drogowy czy szynowy napędzany umieszczonym w nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower (tak uchwała SN z 28.02.1975 r., V KZP 2/74). Z kolei przez prowadzenie pojazdu mechanicznego należy rozumieć zgodne z jego konstrukcją wprawienie go w ruch, kierowanie nim, nadawanie prędkości i hamowanie w ruchu lądowym (tak. M. Budyń-Kulik, w : Komentarz aktualizowany do art. 178a Kodeksu karnego, Lex Omega). Ponadto pod pojęciem ruchu lądowego należy rozumieć poruszanie się po drogach publicznych w strefie ruchu oraz w miejscach dostępnych dla powszechnego użytku (tak. M. Budyń-Kulik, w : Komentarz aktualizowany do art. 178a Kodeksu karnego, Lex Omega). Zgodnie z art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy w próbie krwi pobranej od badanego występuje stężenie powyżej 0,5 promila alkoholu albo stężenie w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm ( 3). Badanie powietrza wydychanego na zawartość alkoholu, aby było wiarygodne musi zostać przeprowadzone dwukrotnie, w odstępie czasu około 15 min. Odnosząc powyższe rozważania do zarzutu przedstawionego M. J. nie ma wątpliwości, że oskarżony prowadząc samochód marki (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym, na ulicy (...) w stanie nietrzeźwości dopuścił się występku z art. 178a § 1 k.k. Fakt znajdowania się przez oskarżonego w stanie nietrzeźwości został potwierdzony w wyniku badań przeprowadzonych przy pomocy urządzenia (...)nr fabryczny (...), gdzie pierwsze badanie wykonane o godzinie 01:57 wykazało 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugie badanie przeprowadzone o godzinie 02:14 wykazało 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Z kolei trzecie badanie przeprowadzone o godzinie 02:15 wykazało u M. J. 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. J.

1

1

Przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności oraz karą pozbawienia wolności do 2 lat. Przy wymiarze kary jako okoliczność obciążającą Sąd potraktował stan nietrzeźwości oskarżonego dwukrotnie przekraczający dopuszczalne przez prawo normy, uprzednią wielokrotną karalność M. J. (k. 87-90). W ocenie Sądu obciążającą okolicznością jest również fakt dopuszczenia się przez oskarżonego przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. mimo posiadania pracy w charakterze kierowcy zawodowego. W związku z powyższym oskarżony powinien mieć tym bardziej wyostrzoną świadomość jakie konsekwencje niesie za sobą prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Okoliczność łagodzącą stanowi przyznanie się oskarżonego do popełnienia zarzuconego mu czynu oraz wyrażenie skruchy przez M. J.. Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd wymierzył oskarżonemu M. J. za czyn zarzucony mu w akcie oskarżenia karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej jako 25 złotych - uznając wyżej wymienioną karę za adekwatną zarówno do stopnia winy jak i stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu, jak również za realizującą swoje zadania w zakresie zapobiegawczego i wychowawczego oddziaływania na osobę oskarżonego, ponadto za sprawiedliwą w odczuciu społecznym. Sąd uznał, iż kara grzywny stanowić będzie odczuwalną dolegliwość dla oskarżonego, a zarazem wpłynie pozytywnie na jego zachowanie. Powyższa kara w ocenie Sądu uświadomi M. J. nieopłacalność tego rodzaju zachowań i nieuchronność poniesienia za nie odpowiedzialności karnej, a jednocześnie skłoni go do refleksji nad swoim dotychczasowym postępowaniem wzbudzając w oskarżonym poczucie respektu i szacunku do obowiązującego porządku prawnego i w konsekwencji spełni wobec niego swą rolę wychowawczą.

M. J.

2

2

Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeczono w stosunku do oskarżonego obligatoryjny środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Okres na jaki orzeczono niniejszy środek karny jest okresem minimalnym na jaki można orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przy skazaniu za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. Należy również wskazać, że mając na uwadze okoliczności popełnienia czynu, wyłączenie z zakresu zastosowanego środka karnego pojazdów, dla których prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii C, C1 oraz C+E było w ocenie Sądu bezzasadne.

M. J.

3

3

Na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeczono wobec oskarżonego obligatoryjny środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5000 złotych.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. J.

4

4

Na poczet orzeczonej kary grzywny stosownie do dyspozycji art. 63 § 1 k.k. Sąd zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniu 20 kwietnia 2019r.

M. J.

5

5

Na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych stosownie do dyspozycji art. 63 § 4 k.k. Sąd zaliczył okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 20 kwietnia 2019r.

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6

O kosztach sądowych Sąd orzekł na podstawie art. 627 k.p.k. uznając, iż nie ma podstaw do zwolnienia oskarżonego od obowiązku ich uiszczenia. O opłacie Sąd orzekł stosownie do dyspozycji art. 3 ust.1 ustawy o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 ze zm.).

1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Żwirek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Nowak – Januchta
Data wytworzenia informacji: