Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1023

II C 2278/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-08

Data publikacji: 2016-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2278/14 UZASADNIENIE Agencja Nieruchomości Rolnych w W. wystąpiła w dniu 17.10.2014 r. (data stempla pocztowego k. 190) z powództwem o uzgodnienie z rzeczywistym stanem prawnym księgi wieczystej nr (...) , poprzez wpisanie w dziale II KW jako właściciela Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w miejsce ujawnionej tam O. M. (1) . Wniosła również o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu wg norm przepisanych. W uzasadnieniu powództwa podniosła, że nieruchomość ta wchodziła w
Czytaj więcej»

II C 2400/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-06

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2400/14 UZASADNIENIE M. B. – reprezentowany przez pełnomocnika, będącego adwokatem (k.11) – pozwem z dnia 22 lipca 2014 r. (data prezentaty), skierowanym do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, wniósł o zasądzenie na jego rzecz od (...) S. A. z siedzibą w W. kwoty 1.625 zł 90 gr wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 14 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, w tym, kosztami zastępstwa procesowego wg norm przepisanych (k.3, 4). W uzasadnien
Czytaj więcej»

II C 2706/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-18

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. II C 2706/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w W. II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Artur Grajewski Protokolant Magdalena Wąsowska po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko E. G. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądzić od powódki na rzecz pozwanej kwotę 738 zł (siedemset trzydzieści osi
Czytaj więcej»

II C 2862/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-11-13

Data publikacji: 2019-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2862/16 UZASADNIENIE R. S. wniósł przeciwko (...) S.A. w W. pozew o zapłatę kwoty (...) z tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, 6026,24 zł tytułem zwrotu utraconych zarobków, 147,70 zł tytułem refundacji kosztów leczenia oraz 7172 zł tytułem zwrotu kosztów opieki, wraz z należnymi odsetkami ustawowymi od dnia 13 października 2016 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że R. S. uległ w dniu 13 lipca 2015 roku wypadkowi komunikacyjnemu, na skutek nar
Czytaj więcej»

II Ns 3/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-04

Data publikacji: 2017-06-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ns 3/17 UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2006 r. W. P. wniósł o stwierdzenie, że nabył on przez zasiedzenie udział w wysokości (...) we współwłasności nieruchomości położonej w W. przy ul. (...) , w postaci działek ewidencyjnych o numerach (...) z obrębu 4-02-25, o powierzchni 42.750 m 2 , dla której prowadzona była księga wieczysta nr (...) d (945) cz. Uzasadniając swój wniosek W. P. wskazał, że od dnia 22 grudnia 1970 r. jest on jej wyłącznym posiadaczem. Z tą datą, wg jego twierdz
Czytaj więcej»

II Ns 342/13

postanowienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt II Ns 342/13 POSTANOWIENIE WSTĘPNE Dnia 16 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w W. II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Grajek Protokolant: Mariola Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku T. M. z udziałem P. S. i J. S. o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności postanawia: I ustalić, iż w skład majątku wspólnego byłych małżonków – M. M. i T. M. wchodzi pra
Czytaj więcej»

II Ns 342/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ns 342/13 UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 16 kwietnia 2013 roku T. M. wniósł o ustalenie, że skład majątku wspólnego małżonków T. M. i M. M. (1) wchodziły, na zasadach wspólności ustawowej: a prawo własności lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w W. , przy ul. (...) , dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W. księga wieczysta nr (...) ; b przedsiębiorstwo prowadzone przez małżonków pod firmą Przedsiębiorstwo (...) M. M. (1) , na które składa się ze
Czytaj więcej»

II Ns 347/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: II Ns 347/16 UZASADNIENIE Pismem z dnia 26 lutego 2016 roku (data nadania w urzędzie pocztowym k. 68v) O. T. , pełnomocnik J. R. wniósł o zatwierdzenie złożonego w dniu 23 lutego 2016 roku oświadczenia o uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia złożonego przez pełnomocnika w imieniu J. R. przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w W. , II Wydział Cywilny w piśmie z dnia 24 kwietnia 2015 roku, a odebranego przez Sąd w dniu 27 sierpnia 2015 roku podczas rozprawy w sprawie II Ns 98
Czytaj więcej»

II Ns 656/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ns 656/16 UZASADNIENIE A. G. , J. G. , G. O. , J. R. , I. S. , R. P. , D. P. , M. R. wnieśli o stwierdzenie, że P. P. nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w W. , przy ul. (...) , stanowiącej działki gruntu z obrębu 4-16-25, oznaczoną numerem ewidencyjnym (...) o obszarze 348 m 2 z dniem 13 maja 1966 r. Uzasadniając swój wniosek wskazali, że na podstawie aktu nadania ziemi z 13 maja 1946 r. P. P. nabył nadział ziemi w gminie G. powiatu (...) we wsi B. o pow. 4,38
Czytaj więcej»

II Ns 792/15

postanowienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ns 792/15 POSTANOWIENIE Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w W. II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Artur Grajewski Protokolant Beata Miklaszewska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku H. S. (1) z udziałem H. S. (2) o podział majątku wspólnego postanawia: 1 Stwierdzić, że w skład majątku wspólnego H. S. (1) i H. S. (2) wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...) położon
Czytaj więcej»